KÖSZÖNTŐ

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde honlapján!

 

Honlapunk működésével, annak folyamatos frissítésével célunk, hogy látogatóink széleskörű információt kapjanak az intézményről, a benne folyó pedagógiai munkáról, az óvoda mindennapjairól.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy óvodásaink fejlődésük támogatásával, boldog gyermekéveket töltsenek el nálunk.  

Büszkék vagyunk az itt folyó szakmai munkára, a kulturált környezetre, dolgozói közösségünkre. 
                                                                      


Aktuális

3 bejegyzés ezen az oldalon

Pályázati felhívás - Óvoda Igazgató

2024.07.08. 08:47 Lejár 2024.08.10. 23:59 [28]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Csemő Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

ÓVODA IGAZGATÓ

munkakör betöltésére

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  73087

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: vhr.) foglaltakra. Az igazgató feladata, felelőssége a Púétv. 17. §-a és 75. §-a szerint: az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások: Az illetményekre és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Igény esetén Csemő Község Önkormányzata szolgálati lakást biztosít.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 2.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kovács Tímea jegyző nyújt a 06-30/520-4098-as telefonszámon.

 

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1) - (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvvezetői/igazgatói munkakörben legalább 3 év vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Következetesség, kiszámíthatóság
 • Döntési képesség, felelősségvállalás
 • Kommunikációs készség
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy
 • nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1) - (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléshez),
 • a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.09. 12:00

 

Pályázat benyújtásának módja:

 Postai úton egy példányban, zárt borítékban tértivevényes küldeményben Csemő Község Önkormányzata (2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1.) részére címezve lehet benyújtani a pályázatot. A pályázatok beérkezésének határideje 2024. augusztus 09-e.

Személyes benyújtás esetén zárt borítékban Csemő Község Önkormányzata (2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1.) Dr. Kovács Tímea jegyzőnél 2024. augusztus 09. (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani a pályázatokat. Mind a két esetben a borítékon szerepelnie kell a "Csemő Község Önkormányzatának Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatói pályázat" szövegnek.

 

A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. A Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázók a pályázatok eredményéről a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.csemo.hu

www.nefelejcsovi.csemo.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.10.01.

Közszolgálati állásportálon publikálás időpontja: 2024. 07. 05.


Hirdetés - Óvónői álláshely

2024.05.25. 05:36 Lejár 2024.07.30. 23:59 [27]

 

Hirdetés - Óvónői álláshely 

   Kedves Óvodapedagógusok!

 

 

   Keressük csapatunk kedves, mosolygós, szakmailag elkötelezett új tagját!

   Várnak nyári kezdéssel  a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde ovisai.

 

   Juttatások: munkaruha, cafeteria és a munkába járás költségeinek támogatása.

                                                            

    Pályakezdőt is szívesen fogadunk!

 

 

Jelentkezés:

Önéletrajzzal a nefelejcsovi@csemo.hu e-mail címen vagy a 06 30/524-9424-es telefonszámon Tokajiné Lendér Ágnes óvodaigazgatónál.

 

Jelentkezési határidő: 2024. 07.15.                                        

 

 

 


HIRDETMÉNY BEIRATKOZÁSRÓL »

2024.04.09. 20:46 Lejár 2024.10.27. 23:59 [11]
HIRDETMÉNY BEIRATKOZÁSRÓL

     Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

     a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődébe a következő tervezett időpontokban történik: 
     2024. május 6. 7. 8. napján (hétfő, kedd, szerda) 08.00 és 15.00 óra között

     A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

     legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.


A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéről az Alapító Okiratunk a következőképp rendelkezik:

- sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek nappali rendszerű nevelése - szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek integrált nevelése.

 

További információk és a szükséges nyomtatványok eléréséhez kattintson a bővebben gombra!